Aktualności Aktualności

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

 

Nadleśnictwo Krzeszowice informuje, że z dniem 01 kwietnia 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo łowieckie  (Dz.U.2018, poz. 651), która wprowadziła min. zmiany w sprawach związanych z szacowaniem szkód łowieckich.

Zgodnie z art. 46 w/w ustawy, szkodę w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny zgłasza właściciel albo posiadacz gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

Wniosek o szacowanie szkód w tym ustalenie wysokości odszkodowania należy składać do organu wykonawczego gminy  (wójtów, burmistrzów i prezydentów miast) właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Wniosek zawierający w szczególności: dane zgłaszającego szkodę, miejsce wystąpienia szkody, rodzaj uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego, należy złożyć w terminie umożliwiającym dokonanie oszacowania szkody.

Szacowanie szkód dokonuje zespół składający się z: przedstawiciela gminy, przedstawiciela zarządcy (dzierżawcy) obwodu łowieckiego, właściciela (posiadacza) gruntów rolnych gdzie wystąpiła szkoda. Szacowanie szkody składa się z dwóch etapów: oględzin i szacowania ostatecznego, po każdym z etapów sporządzany jest protokół.

Po zakończeniu szacowania ostatecznego i otrzymaniu protokołu, od którego nie wniesiono odwołania, w terminie 30 dni dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego wypłaca odszkodowanie.

Właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych na terenie których wystąpiła szkoda oraz dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego przysługuje odwołanie do nadleśniczego PGL Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody.