Widok zawartości stron Widok zawartości stron

HCVF - wyniki monitoringu w 2017 roku

  Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF - High Conservation Value Forests) w Nadleśnictwie Krzeszowice podlegają całorocznemu monitoringowi prowadzonemu przez pracowników Służby Leśnej. Tereny objęte monitoringiem zostały wyznaczone z wykorzystaniem kryteriów opracowanych przez Związek Stowarzyszeń „Grupa robocza FSC – Polska". Procedura wyznaczania tych powierzchni została zrealizowana po konsultacjach z samorządami, organizacjami pozarządowymi i środowiskami naukowymi. Stanowiła również jeden z elementów wymaganych do uzyskania certyfikatu FSC (Forest Stewardship Council).

 

   Metodyka stałego monitoringu uwzględnia działania wymienione w kryterium 8.2 FSC tj. gromadzenie danych, niezbędnych do monitorowania poniższych wskaźników:

8.2.a) ilości pozyskiwanych produktów (gospodarcze pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych takich jak nasiona, sadzonki, dziczyzna, stroisz i choinki);

8.2.b) składu oraz obserwowanych zmian w faunie i florze (skład faunistyczny i florystyczny oraz dynamika ich zmian);

8.2.d) środowiskowego i społecznego oddziaływania procesu pozyskiwania drewna i innych prac (zmiany  środowiskowe, wpływające na florę, faunę, glebę, zasoby wodne (erozja, gradacje szkodników, gatunki inwazyjne, miejsca gniazdowania zagrożonych gatunków ptaków);

8.2.e) kosztów, produktywności oraz wydajności gospodarki (społeczno-gospodarcze aspekty (koszty gospodarki leśnej, ilości wszystkich pozyskiwanych produktów; zmiany w relacjach społecznych i pracowniczych);

Podczas monitoringu dokonuje się także identyfikacji powstałych lub nierozpoznanych dotąd cech szczególnych obszarów leśnych o wysokich walorach ochronnych.

 

   Na terenie Nadleśnictwa Krzeszowice wyszczególniono następujące kategorie lasów HCVF:

·         HCVF 1. Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości przyrodniczych:

o   HCVF 1.1 Obszary chronione

§  HCVF 1.1.1 Obszary chronione - lasy w rezerwatach

§  HCVF 1.1.2 Obszary chronione - lasy w parkach krajobrazowych

o   HCVF 1.2 Ostoje zagrożonych i ginących gatunków 

·         HCVF 3. Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy

o   HCVF 3.1 Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące

o   HCVF 3.2 Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy

·         HCVF 4. Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych (np. ochrona przeciwpowodziowa, powstrzymanie erozji gleby)

o   HCVF 4.1 Lasy wodochronne

o   HCVF 4.2 Lasy glebochronne

·         HCVF 6. Lasy o szczególnym znaczeniu dla tradycyjnej tożsamości kulturowej (tereny ważne kulturalnie, przyrodniczo, ekonomicznie lub religijnie dla społeczności lokalnych)

o   HCVF 6.1 Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności

 

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) w Nadleśnictwie Krzeszowice podlegają całorocznemu monitoringowi prowadzonemu przez pracowników Służby Leśnej podczas wykonywania prac. W wyniku przeglądu obiektów HCVF w 2018 r. nie stwierdzono negatywnych zmian w drzewostanach zakwalifikowanych do ww. kategorii lasów HCVF i spełniają one w pełnym zakresie swoje funkcje.

 

Mapa lasów o szczególnych wartościach przyrodniczych znajduje się na stronie http://rdlpkrakow.gis-net.pl/