Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Inne formy ochrony

Z pozostałych form ochrony wymienionych w ustawie o ochronie przyrody w Nadleśnictwie Krzeszowice znajdują się dwa stanowiska dokumentacyjne przyrody nieożywionej oraz jeden użytek ekologiczny.

Stanowiska dokumentacyjne

Stanowiskami dokumentacyjnymi są niewyodrębniające się na powierzchni lub możliwe do wyodrębnienia, ważne pod względem naukowym i dydaktycznym, miejsca występowania formacji geologicznych, nagromadzeń skamieniałości lub tworów mineralnych, jaskinie lub schroniska podskalne wraz z namuliskami oraz fragmenty eksploatowanych lub nieczynnych wyrobisk powierzchniowych i podziemnych. Stanowiskami dokumentacyjnymi mogą być także miejsca występowania kopalnych szczątków roślin lub zwierząt.  

Na gruntach Nadleśnictwa znajdują się dwa stanowiska dokumentacyjne przyrody nieożywionej położone w obrębie Krzeszowice:

Odsłonięcie na Czerwieńcu w Tenczynku - odsłonięcie skał jurajskich w nieczynnym kamieniołomie z liczną fauną małży, ramienionogów, belemitów, ślimaków i amonitów; wiek – jura środkowa i górna. Lokalizacja: oddział 175a (leśnictwo Kopce, gmina Krzeszowice).

Stary kamieniołom „Nowa Krystyna"w Tenczynku; jest to fragment profilu jury środkowej. Występują tutaj piaskowce wapniste i wapienie piaszczyste z bogatą fauną małży, ramienionogów, belemnitów, amonitów. Lokalizacja: od-dział 167g (leśnictwo Tenczynek, gmina Krzeszowice).

Użytki ekologiczne

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej – naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.

Na gruntach Nadleśnictwa Krzeszowice znajdują się dwa użytki ekologiczne lokalizowane w obrębie Krzeszowice.

"Stanowisko lilii złotogłów na Garbie Tenczyńskim", (gmina Zabierzów, leśnictwo Zabierzów) w oddziałach 220d, 221f, g, 227f. Jego powierzchnia wynosi 3,57 ha. Użytek ten został powołany w celu ochrony wąwozu krasowego położonego na północnym stoku Garbu Tenczyńskiego ze stanowiskiem lilii złotogłów i otaczającym ekosystemem leśnym.

"Las Buczyna" (Gmina Krzeszowice, leśnictwo Tenczynek) w oddziale 147 o powierzchni 27,14 ha. Powołano go w roku 2014 uchwałą Rady Miejskiej w Krzeszowicach w celu ochrony różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych, starodrzewia liściastego i miejsc występowania chronionych gatunków roślin i zwierząt.  

Dodatkowo w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa znajdują się dwa użytki ekologiczne, położone w miejscowości Rząska (gmina Zabierzów) Są to: „Uroczysko Podgołogórze" oraz „Uroczysko w Rząsce". Obejmuje one obszar stawów i trzcinowisk znajdujących się w XIX-wiecznym zespole dworskim. Celem utworzenia użytków było zabezpieczenie terenu przed osuszaniem i likwidacją stawów, które są miejscem rozrodu wielu płazów oraz miejscem gniazdowania licznych ptaków.